نرم افزار اندرویدی : آموزش تردستی با سکه

توضیحات

در این برنامه حقه های تردستی با سکه آموزش داده شده است. عناوین آموزشی این مجموعه عبارتند از:
_حقۀ خم کردن سکه
_حقۀ رد کردن سکه از میز
_حقۀ ظاهر کردن سکه در کف دست
_حقۀ ظاهر کردن سکه باانگشت شصت و کف دست
_حقۀ ظاهرکردن سکه با گوشۀ کف دست
_حقۀ غیب کردن و ظاهر کردن سکه با پشت دست
_حقۀ غیب کردن و ظاهر کردن سکه با انگشت اشاره
_دو روش غیب کردن سکه
_حقۀ غیب کردن سکه با شصت و کف دست
_حقۀ غیب کردن سکه با انداختن در دست دیگر
_حقۀ غیب کردن سکه از تونل
_حقۀ غیب شدن سکه از یک سمت و ظاهر شدن از سمت دیگر
_حقۀ غیب کردن سکه با فشار دو انگشت
_حقۀ غیب کردن سکه با دستمال
_حقۀ رد شدن سکه از جیب شلوار
_حقۀ رد کردن سکه از بین دست
_حقۀ جابجایی پنی با سکۀ 25 سنتی
_حقۀ ظاهر کردن سکه در هوا
_حقۀ ظاهر کردن سکه از دستمال
_حقۀ جابجایی سکه ها

از سایر محصولات اندرویدی آموزشی خانواده دیدن فرمایید.

مطالب بیشتر

دیدگاه ها بسته شده است