آموزشی کودکان


01

مهد کودک تینا

01

آزمون هوش کودک

01

امید در سرزمین مادری

01

جدول ضرب با طعم کیک پرتقالی

01

باغ الفبا

01

چیه غذای حیوونا؟

01

چیه صدای حیوونا؟

01

آموزش موزیکال الفبا فارسی به کودکان

01

آموزش نقاشی تینا 1

1

آموزش نقاشی تینا 2

01

آموزش کاردستی تینا 1

1

آموزش کاردستی تینا 2

01

آموزش الفبا

animals_and_sounds_for_kids

آشنایی با حیوانات و صدای آنها

numbers_for_kids

آموزش اعداد به کودکان

jam_va_tafrigh

آموزش مفهوم جمع و تفریق به کودکان

clock_for_kids_sotoodeh

آموزش خواندن ساعت به کودکان

01

آموزش نقاشی به کودکان

01

آموزش کاردستی به کودکان

01

قصه ضرب المثل ها

01

آموزش موسیقی به کودکان